निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६ कत्तिक ०३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 12:05 PDF icon कत्तिक ३.pdf

२०७६ असोज १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 11:46 PDF icon असोज १०.pdf

२०७६ भाद्र १५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:56 PDF icon भाद्र१५.pdf

२०७६ श्र्वावण ३० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:50 PDF icon श्रावन ३०.pdf

२०७६ असार ९ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:46 PDF icon असार २६.pdf

२०७६ असार १८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 09/03/2019 - 14:31 PDF icon असार १८.pdf

२०७६ असार ९ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 06/28/2019 - 15:46 PDF icon असार९.pdf

२०७६ असार ८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 06/28/2019 - 15:40 PDF icon असार ८.pdf

२०७६ जेष्ठ १४ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:28 PDF icon जेष्ठ १४.pdf

२०७६ जेष्ठ १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 05/31/2019 - 14:15 PDF icon जेष्ठ१२.pdf

Pages